24 Oct 2014Swachh Bharath in Karimnagar

Yuva Vikas conducted Swachh Bharat on 24 Oct. Yuva Vikas volunteers cleaned the premises near Veda Bhavan.